Ouders op school

Inloopkwartier
Vooral in de groep 1 / 2 vinden wij het belangrijk om nauw contact met de ouders te hebben en ze te betrekken bij ons onderwijs. Om deze reden hebben we om 8.15 uur een inloopkwartier. De ouders kunnen dan hun kind in school brengen en we stimuleren dan dat ouders samen met hun kind de werkjes bekijken of een boekje gaan lezen. 

Samen lezen
We maken gebruik van het aanbod Boekenpret. Dit betekent dat in groep 1 en 2  twee moeders  elke week boeken gaan ruilen met de leerlingen uit deze groepen. De  kleuters krijgen een speciale boekentas. Ook wordt in de groep gevraagd welk boek het kind leuk vond om met de ouders samen te lezen.

Kennismakingsgesprekken
Aan het begin van ieder schooljaar  vinden in alle groepen de kennisma-kingsgesprekken plaats, hiervoor nemen wij per gesprek een kwartier de tijd. Tijdens deze gesprekken zijn vooral de ouders aan het woord en kun-nen zij informatie m.b.t. hun kind(eren) delen met de leerkracht. Ouders ontvangen vooraf een uitnodiging en mogelijke gesprekspunten zodat ouders een richtlijn hebben en zich kunnen voorbereiden op het gesprek.

  • Sociale contacten van uw kind (vriendjes en vriendinnetjes)
  • Plezier in school
  • Vrijetijdsbesteding
  • Karakter
  • Manier van leren van uw kind
  • Wederzijdse verwachtingen

                    
Oudergesprekken
Op de Banier vinden wij contact met ouders erg belangrijk. We hebben daar vaste momenten voor gepland. Als ouders echter tussendoor iets met de leerkracht, directie of ib-er wil bespreken, kan dit altijd op afspraak.
Waar nodig kunnen ouders op verzoek van de leerkracht uitgenodigd wor-den. Twee keer per jaar houden we 10-minuten gesprekken. Het eerste gesprek is in het najaar, de resultaten tot dusver worden dan besproken en het algemeen welzijn van het kind. De kinderen krijgen dan nog geen rap-port mee. In het voorjaar, rond maart, zijn de volgende 10-minuten gesprekken. In die gesprekken wordt het rapport besproken en de resultaten van het leerlingvolgsysteem. Van alle gesprekken wordt een notitie in ParnasSys gemaakt. Als er duidelijke afspraken met ouders gemaakt worden, dan ondertekenen alle betrokken partijen het verslag.

 
Rapporten 
De kinderen krijgen drie  keer per jaar een rapport mee. In het najaar, voorjaar en aan het eind van het schooljaar worden de rapporten meege-geven. De rapporten bevatten informatie over de leerresultaten van de leerling en over sociaal-emotionele aspecten. De rapporten worden met de ouders besproken tijdens de 10 minutengesprekken die een week na uitreiking van het rapport volgen. 

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond in de groepen en een algemeen deel. In het algemene deel wordt soms een thema geko-zen, bv digitaal onderwijs of worden de plannen voor het komende school-jaar besproken. Tijdens de informatieavond in de groepen geeft de leer-kracht informatie m.b.t. de leerstof, organisatorische zaken die specifiek voor die desbetreffende groep is. 

Koffie-uurtje
Vanaf het schooljaar 2014-2015  is de school gestart met het organiseren van een koffie-uurtje voor ouders. Dit zal ongeveer zes keer per schooljaar plaats vinden met steeds een ander thema. In ieder geval worden de schoolontwikkelingen hier besproken maar  wordt ook samen met ouders bepaald welke  thema’s aan bod komen. Op deze wijze betrekken we ou-ders bij het onderwijs van onze school.

Bibliotheek
De kinderen uit groep 1 / 2 krijgen eens in de zes weken een nieuw thema-krat met boeken vanuit de bibliotheek. Het doel is om de leesbevordering te stimuleren. Ook worden projecten gekoppeld aan deze themakisten.  Daarnaast inventariseert de leerkracht iedere twee weken bij de kinderen waar zij graag iets over willen leren. Vervolgens kijken de leerkracht en de bibliotheek samen naar de onderwerpen en worden boeken geleverd welke beschikbaar zijn. 

Kijkavond 
Twee keer per jaar hebben wij een kijkmoment. Hier organiseren wij n.a.v. een project waar we schoolbreed aan mee hebben gedaan. Ouders en grootouders  kunnen dan bekijken waar de kinderen over gewerkt hebben. Kinderen die wel al ingeschreven zijn maar nog niet op school zitten, wor-den ook uitgenodigd om met hun ouders een kijkje te komen nemen. 1 project gaat over de Kinderboekenweek.