Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS)  bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden. De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Onze MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn te lezen op de website. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van de stichting www.skod.nl. 

Leden medezeggenschapsraad
Namens ouders:
Mevr. L. Halm    
Mevr. R. van der Lubbe

Namens team :               
Mevr. J.Büter (voorzitter)
Mevr. J. Schimmel