Leerplicht & verlofregeling

Aanvraag voor extra verlof
Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind plaatsvinden. 

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing: max. 1 dag;
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
  • 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de directeur;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie.